verzia dátum vydania popis zmeny
[v 1.06] (build 124) 2013-04-10 - Oprava chýb.
[v 1.05] (build 115) 2011-01-03 + možnosť hromadnej zmeny DPH
[v 1.05] (build 112) 2010-09-07 ~ podpora prevodu údajov do novej verzie databázy [v1.36] programu Invoice: Business (od verzie [v1.06 (build 198)])
[v 1.05] (build 111) 2010-07-29 ~ podpora prevodu údajov do novej verzie databázy [v1.35] programu Invoice: Business (od verzie [v1.06 (build 179)])
- opravená chyba pri ukladaní faktúry s mernou jednotkou končiacou na bodku
[v 1.04] (build 108) 2010-04-07 ~ upravená možnosť prevodu databázy na najnovšie verzie programov Invoice: Basic, Invoice: Standard, Invoice: Business
- opravená chyba pri vytvárani faktúry bez odberateľa
[v 1.04] (build 106) 2010-03-01 + možnosť nastavenia IČ DPH pre platcov DPH v rámci EÚ (podľa §7)
+ možnosť vystavovania faktúr v (rakúskej) nemčine
~ úprava jazykových súborov
[v 1.04] (build 103) 2010-01-10 ~ podpora prevodu údajov do novej verzie databázy [v1.27] programu Invoice: Business
~ úprava hromadného exportu faktúr do PDF
~ úprava jazykových súborov
[v 1.04] (build 101) 2010-01-02 ~ úprava prevodu údajov do programu Invoice: Business (údaje je možné prenášať len do prázdnej databázy)
~ úprava pre možnosť automatického vypnutia duálneho zobrazovania len (pre Slovenských zákazníkov)
~ úprava jazykových súborov
[v 1.04] (build 098) 2009-12-30 + pridaná možnosť prevodu databázy do programu Invoice: Business
+ pridaná možnosť hromadného exportu označených faktúr do PDF súborov
- oprava pri vytváraní odpočtovej faktúry (pre platcov DPH)
- iné menšie úpravy a opravy
[v 1.04] (build 094) 2009-12-21 + pridaná možnosť automatickej aktualizácie na Windows Vista a Windows 7
+ pridaná možnosť synchronizácie odberateľov (s bankovými účtami a poznámkami) medzi databázami programu Invoice
+ pridaná podpora pre nižšie rozlíšenia (prevažne pre netbooky)
~ prepracovaný aktualizačný mechanizmus
~ optimalizovaná tlač a export do PDF
~ upravený report faktúry pre Českých používateľov
~ upravené jazykové súbory
- odstránená chyba pri zálohovaní (neukladala sa informácia o verzii databázy, čo spôsobovalo po obnovení databázy zbytočnú aktualizáciu tabuliek)
- odstránená chyba pri pridávaní dátumu úhrady pri niektorých regionálnych nastaveniach dátumov
- iné menšie úpravy a opravy
[v 1.03] (build 81) 2009-01-22 - oprava úpravy faktúry
[v 1.03] (build 80) 2009-01-21 + pridaná možnosť tlače príjmového dokladu pre českých zákazníkov (text slovom v CZ jazyku)
~ upravené jazykové súbory
- opravená tlač príjmového dokladu pri duálnom zobrazovaní meny
- opravená možnosť úpravy vystavenej faktúry v cudzej mene
[v 1.03] (build 76) 2009-01-19 + možnosť vytvárať kópie faktúr
+ nové možnosti zaokrúhlovania
~ úprava načítavania kurzu z Európskej centrálnej banky ( www.ecb.europa.eu )
- oprava menších chýb
[v 1.03] (build 72) 2009-01-10 ~ úprava pre českých zákazníkov (úhrada faktúry)
- oprava pre rôzne nastavenia DPI monitora
[v 1.03] (build 70) 2009-01-02 >>> úpravy pri prechode na menu EUR (pre Slovenských používateľov)
+ možnosť zadávať jednotkové sumy až na 4 desatinné miesta
+ načítavanie kurzu z Európskej centrálnej banky ( www.ecb.europa.eu )
~ možnosť automatickej úpravy nastavení programu pre prechod na euro
[v 1.03] (build 66) 2008-12-02 ~ úprava grafov pre faktúry
[v 1.03] (build 65) 2008-12-01 ~ úprava textu pre konverzný kurz
- oprava databázy (len niektoré situácie)
[v 1.03] (build 62) 2008-11-20 ~ úprava šablón
[v 1.03] (build 61) 2008-11-19 + pridaná možnosť vytvárania šablón pre faktúry a tým meniť vzhľad faktúry (vysvetlivky v návode)
+ pridané základné šablóny (na celú stránku a dynamickú)
+ pridnané šablóny pre Českú republiku (bez IČ DPH)
+ možnosť zadania prevádzky pre používateľa/firmu a odberateľov
[v 1.02] (build 57) 2008-11-08 ~ aktualizovaný návod k programu
[v 1.02] (build 56) 2008-11-05 + možnosť zoraďovania zoznamov (kliknutím na príslušný titulok)
+ možnosť vyhľadávania v zoznamoch (vysvetlivky v návode)
~ úprava jazykových súborov
~ upravená tlač príjmového dokladu
~ upravený návod k programu
- oprava pre platcov DPH pri tlači zoznamu faktúr pri výbere odberateľa
- oprava textu sumáru cudzojazyčnej tlače faktúry
[v 1.02] (build 50) 2008-10-14 - oprava tlače
[v 1.02] (build 49) 2008-10-13 + možnosť nastavenia netlačenia kódu vo faktúrach
+ pridaný dátum objednávky do faktúry
+ pridané zobrazenie počtu dní do splatnosti (a po splatnosti) neuhradenej faktúry v zozname faktúr
+ možnosť nastavenia netlačenia desatinných miest pre množstvo
+ možnosť pridať volitelné formy úhrady
+ možnosť nastavenia formy úhrady pre odberateľa
+ možnosť sumára faktúr bez DPH (pre platcov DPH)
~ upravená správa používateľov
~ upravené jazykové súbory
~ optimalizovaná veľkosť programu
- viacero menších opráv
[v 1.01] (build 39) 2008-08-21 ~ úprava automatických aktualizácií
- oprava v tlači viacpoložkovej faktúry
[v 1.01] (build 38) 2008-08-17 + pridaná sekcia "Tlač" do nastavení programu
+ pridaná možnosť automatického zálohovania na viacero umiestnení súčastne
+ pridané možnosti k predvolenému nastaveniu odberateľa
~ upravená tlač faktúry
~ upravené jazykové súbory
[v 1.00] (build 34) 2008-08-10 ~ zmeny vo vzhľade faktúry v textovom móde
- oprava funkčnosti zálohovania a obnovovania záloh v niektorých operačných systémoch so Slovenskou / Českou lokalizáciou
~ niekoľko menších úprav
[v 1.00] (build 31) 2008-08-05 + možnosť pre platcov DPH pridávať položky do faktúry v celkovej hodnote (vrátane DPH)
[v 1.00] (build 30) 2008-08-04 + pridaná podpora textovej tlače faktúr na ihličkových tlačiarňach
+ pridaná nápoveda do programu (po stlačení F1)
+ pridaná možnosť nájsť odberateľa na mape
+ pridaný maďarský jazyk pre faktúry
- opravený export do PDF súboru
- niekoľko menších opráv
[v 1.00] (build 28) 2008-07-23 + pridaná kolónka "vystavil" vo vytlačenej faktúre
~ upravené duálne zobrazovanie v príjmovom doklade
~ niekoľko menších úprav
[v 1.00] (build 26) 2008-07-17 ~ zrýchlenie prepínania formulárov
~ upravené jazykové súbory
- odstránená chyba pri existencii faktúr s rovnakým číslom v rôznych rokoch
- oprava v načítaní jazyka rozhrania programu
[v 1.00] (build 23) 2008-07-09 + pridaná možnosť pridávania jednorázových položiek
+ možnosť netlačiť stĺpec "zľava" vo faktúrach
+ možnosť nastavenia centrálnej parity v nastaveniach (defaultne je možnosť duálneho zobrazovania zapnutá)
+ pridaný kompletný český jazyk
~ upravený a vylepšený správca databáz
~ zmena spôsobu zadávania dátumu v niektorých kolónkach
~ zmena umiestnenia pomocných súborov
- opravené zadávanie kódu pri výbere položky do faktúry
- oprava dĺžky splatnosti faktúry
[v 1.00] (build 18) 2008-06-23 - opravy v tabuľkových a grafových prehľadoch s cudzou menou
[v 1.00] (build 17) 2008-06-19 + pridané zvýraznenie zálohových faktúr, ktoré nie sú priradené žiadnej faktúre
- opravené sčítavanie celkovej sumy pri tlači zoznamu faktúr
[v 1.00] (build 15) 2008-06-18 + vydaná prvá verzia programu Invoice